Sələf Xəbər


DÜNYA XƏBƏRLƏRİ

 Son Xəbərlər

Avropalılar müsəlman qaçqınları donuz damında məskunlaşdırırlar.

Noyabr 10
19:13 2015

Finlandiyada müsəlman qaçqınlara sığınacaq verməklə məşğul olan yeni mərkəz Suriyadan gələn qaçqınları keçmiş Donuzçuluq Elmi Tədqiqat İnstitutunun binasında yerləşdirib.

Ölkənin paytaxtından uzaq olmayan Hyuvinka şəhərində yerləşən mərkəzdə 300-ə yaxın insan məskunlaşa bilər. Hal-hazırda isə bu yerdə 100-ə yaxın suriyalı qaçqın yaşayır.

Onu da qeyd edək ki, müsəlman qaçqınlar keçmş donuzçuluq istitutunun binasında yaşadıqlarını bilmirlər. Mərkəzin direktoru Milya Saksi bu vəziyyətdə heç bir qeyri-qanuni hal olmadığını düşünür. Onun bildirdiyinə görə, donuz yetişdirilməsi ilə məşğul olan mərkəz iki il əvvəl bağlanıbdır. Bundan əlavə, qaçqınlar donuz fermasında yox, əvvəllər laboratoriya olan otaqlarda yerləşdiriliblər.

Məlum olduğu kimi İslam dinində donuz əti yeyilməsi qadağan olunmuş “murdar” heyvan sayılır.

Sələf Xəbər: İslam şəriəti qonağa hörmət etməyi əmr edir. Bu haqda dinimizdə saysız-hesabsız hədislər mövcuddur. Nümunə olaraq aşağıdakı hədisi qeyd etmək olar:
Əbu Hureyrə (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, biri Peyğəm­bərə (ona Allahın salavatı və salamı olsun) qonaq gəldi. Peyğəm­bər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) zövcələrinə (kimin evində yemək olması haqqında) xəbər göndərdi. Onlar dedilər ki: “Bizdə sudan başqa heç nə yoxdur”. Peyğəm­bər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) dedi: “Kim bu adama hörmət edər, yaxud (onu) evində qonaq saxlayar?” Ənsardan bir kişi: “Mən”– dedi. O, qonağı evinə aparıb həyat yoldaşına dedi: “Peyğəmbərin qonağına yaxşı bax”. Qadın dedi: “Evdə uşaq­ların yeməyindən başqa bir şey yoxdur”. O dedi: “Yeməyini hazırla, çı­rağı yandır və uşaqlar axşam yeməyini istədikdə, onları yatızdır”. Qadın yeməyini hazırladı, çırağı yandırdı və uşaqları yatızdırdı. Son­ra qalxıb guya çırağı düzəldirmiş kimi, onu söndürdü. Onlar qo­nağa yemək yediklərini göstərməyə başladılar. (Halbuki qonaq ye­məkdən doyunca yesin deyə, sadəcə əllərini yeməyə uzadıb heç nə götür­mə­dən geri çəkdilər). Beləliklə hər ikisi ac yatdı. Səhər Pey­ğəm­bərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) yanına gəldikdə, o dedi: “Allah sizin bu hərəkə­tinizə güldü, yaxud təəccüb etdi və bu ayəni nazil etdi:
“Mühacirlərdən əvvəl Mədi­nədə yurd salmış, sonra da iman gə­tir­miş kimsələr öz yan­larına hicrət edənləri sevir, on­lara ver­dik­lə­­ri­nə görə qəlblə­rində peş­man­çı­lıq hissi duy­murlar. Hətta özləri eh­ti­yac içində ol­salar belə, onları özlə­rin­dən üs­tün tutur­lar. Nəf­si­nin tama­hın­dan qo­runan kimsələr nicat ta­pan­lardır.” (əl-Həşr surəsi 9-cu ayə).

Digər xəbərlər